TCM
 

Studier med fokus på aminkomponenter

Studier av aminer, nitrosaminer og nitraminer og hvordan de kan oppstå i aminbasert CO2-fangst ble initiert i Norge så tidlig som i 2007. Her har vi samlet rapporter fra arbeidet som har vært finansiert gjennom de ulike delene av Gassnova.

Aminhistorien

Helt siden det ble påpekt at aminer kunne reagere fotokjemisk med frie radikaler og NOx i atmosfæren og danne nitrosaminer og nitraminer, har utslipp av aminer stått høyt på dagsordenen for norske miljømyndigheter. Enkelte nitrosaminer og nitraminer har vist seg å være kreftfremkallende i dyreforsøk, noe som gjør at spredning i miljøet er uønsket og bør begrenses mest mulig.

Resultater av studiene, som har vært finansiert gjennom de ulike delene av Gassnova, finnes i dokumentasjonen som det er linket til i beskrivelsen nedenfor.

CLIMIT delfinansierte de første studiene som startet i 2008. Disse studiene startet opp med en litteraturstudie (NILU fase 1) for å kartlegge den kunnskap som var tilgjengelig og samle dette i en miljøvurdering (worst case assessment). Dette ble utviklet videre for å undersøke aminers egenskaper når det gjaldt dannelse av nitrosaminer og nitraminer både i fangstprosessen og i atmosfæren (ADA prosjektene) samt toksisitet og nedbrytning av nitrosaminer og nitraminer i miljøet. Følgende to rapporter gir en god introduksjon til dette området:

NILU fase 1: Amine emissions to air during carbon capture. Phase I: CO2 and amines screening study for effects to the environment.

Atmospheric Degradation of Amines (ADA): Summary report from atmospheric chemistry studies of amines, nitrosamines, nitramines and amides.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) skulle etter planen starte opp sin testaktivitet rundt 2010, bl.a. av amin-basert fangstteknologi og trengte derfor en utslippstillatelse for aminer, nitrosaminer og nitraminer. TCMs arbeid var rettet mot å framskaffe tilstrekkelig informasjon til myndighetene for å få på plass en slik tillatelse. Denne kom på plass i 2011 og testaktivitetene startet opp medio 2012. Flere studier ble initiert for å bedre forståelsen av aminers atmosfæriske kjemi og nitrosaminer og nitraminers levetid i terrestriske og akvatiske miljø.
Rapporter fra disse studiene finnes her.

Fullskala Mongstad prosjektet (CCM) startet opp planlegging høsten 2009. Teknologi for fangst av CO2 fra gasskraftverket på Mongstad skulle kvalifiseres, og amin-teknologi var den mest modne løsningen. Et omfattende arbeid ble satt i gang for å få på plass et teknologkvalifiseringsprogram med den hensikt å dokumentere at CO2-fangst med aminer ville være helse- og miljømessig forsvarlig.

Prosjektet ble terminert høsten 2013, men alt det viktige arbeidet som ble gjort innenfor teknologikvalifisering er dokumentert i mer enn 60 rapporter som er offentlig tilgjengelig og som kan finnes på hjemmesiden til fullskalaprosjektet Langskip.

Publikasjoner: Basert på arbeidet som er gjort innenfor dette aminfeltet i alle de tre grenene av Gassnova er det også publisert og tilgjengeliggjort en rekke artikler, her vist ved de to oversiktsartiklene:

Gjernes, E., L.I. Helgesen, Y. Maree: «Health and Environmental impact of amine based post combustion CO2 capture”, Energy Procedia, Volum 37, 2013, side 735-742

Helgesen, L.I. og E. Gjernes: «A way of qualifying Amine Based Capture Technologies with respect to Health and Environmntal Properties”, Energy Procedia, Volum 86, Januar 2016, side 239-251

Rapporter